Human brain organdies and consciousness

Takuya NiikawaYoshiyuki HayashiJoshua Shepherd & Tsutomu Sawai, Human Brain Organoids and Consciousness. Neuroethics 15 (1):1-16 (2022).