Human brain organoids and consciousness

Takuya NiikawaYoshiyuki HayashiJoshua Shepherd & Tsutomu Sawai: Human Brain Organoids and Consciousness (2022). Neuroethics.